فرم استخدام

لطفاً موارد موجود در فرم را کامل پر نمایید چرا که پر کردن دقیق تر و کامل تر این فرم، موجب بالاتر رفتن احتمال همکاری در مقطع زمانی فعلی و آینده خواهد شد. بسیاری از رزومه هایی که موارد زیر را ناقص پر کرده اند ولی فایل رزومه کامل الصاق نموده اند، خوانده نمی شوند و در مقاطع زمانی بعدی نیز در اولویت قرار نمی گیرند. زیرا با توجه به حجم بالای درخواست ها، با جستجو بر روی فیلدها رزومه های مناسب انتخاب خواهند شد.

  • Date Format: MM slash DD slash YYYY
  • رشته تحصیلیمحل تحصیلسال شروع و خاتمه تحصیلمعدل 
  • عنوان دورهمحل آموزشسال اخذ مدرکمعدل 
  •  
  • نام محل کارسمتنام کارفرماتلفن کارفرماتاریخ شروع و خاتمهمیزان حقوق دریافتیعلت خاتمه کار 
فهرست